Privacy Policy

[ux_banner height=”500px” bg=”1587″]

[/ux_banner]

Onze privacy statement

LilyBugs respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de afnemers van haar diensten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die deze bezoekers en afnemers aan haar verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Lilybugs, gevestigd aan Spanderswoudstraat 64, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Contactgegevens:
www.lilybugs.nl Spanderswoudstraat 64
Simone Bakker-Hak is de functionaris gegevensbescherming van Lilybugs. Zij is te bereiken via info@lekkerboeltje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lilybugs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Onze dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lekkerboeltje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Lilybugs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Lilybugs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lilybugs neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lilybugs) tussen zit.
Lilybugs gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website wat geen gevolgen heeft voor de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lilybugs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Bewaartermijn: zolang de klantovereenkomst in uitvoering is en zeven jaar daarna.
Reden: voor de levering van mijn diensten en producten, mijn bedrijfsadministratie, en de
wettelijke bewaartermijn belastingdienst.
Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een informatieaanvraag om mogelijk een
klantovereenkomst aan te gaan, zonder dat dit tot een overeenkomst heeft geleid
Bewaartermijn: zolang wij contact hebben over de informatieaanvraag en twee jaar daarna, of
tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens. (Wanneer ons contact leidt tot een
klantovereenkomst, zie dan ‘Persoonsgegevens ten behoeve van een klantovereenkomst’.)
Reden: om je vragen op te kunnen volgen en je te kunnen informeren over mijn diensten en
producten.
Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van contactlegging/nieuwsbrief via de website
Bewaartermijn: zolang wij contact hebben over de vraag of opmerking en twee jaar daarna, of
tot met moment dat je jezelf afmeld voor onze nieuwsbrief en twee jaar daarna, of tot jouw
eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens.
Reden: om je vraag of opmerking op te kunnen volgen

Delen van persoonsgegevens met derden
Lilybugs deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lilybugs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lilybugs jouw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe
behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lilybugs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lilybugs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lekkerboeltje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lilybugs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lilybugs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lekkerboeltje.nl